Współpraca z zagranicą

I. Współpraca partnerska z Europa-Universität Viadrina

Studiować Europę i żyć Europą! – to motto jest na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą rzeczywistością. Niemiecka uczelnia - położona w sercu Europy oraz na granicy Polski i RFN - jest dla Katedry Badań Niemcoznawczych najważniejszym strategicznym partnerem, który aktywnie wspiera nowopowstałą specjalność MODERN GERMAN STUDIES - STUDIA O NIEMCZECH WSPÓŁCZESNYCH
Na Viadrinie studiuje obecnie ok. 6.500 studentów i studentek z ponad 80 krajów świata, dlatego też uczelnia ta zalicza się do najbardziej umiędzynarodowionych szkół wyższych w Niemczech. Uniwersytet ten jest czymś więcej niż tylko pomostem między sąsiadami znad Odry – to centrum międzynarodowej nauki i badań, w którym spotykają się młodzi ludzie, by dzięki zdobytej tu wiedzy i własnym kreatywnym pomysłom przyczyniać się do rozwoju Europy.
Jednym z głównych motorów napędzających trans graniczną współpracę i porozumienie jest utworzone w czerwcu 2011r. i kierowane przez Prof. Dagmarę jajeśniak-Quast Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce / Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (więcej informacji o ZIP – TUTAJ ), którego działalność koncentruje się wokół szeroko pojętych badań nad Polską. Do głównych celów ZIP należą także: interdyscyplinarna analiza kulturowych, prawnych, ekonomicznych czy politycznych aspektów polskiej historii i współczesności, prowadzenie badań i prac naukowych, organizacja tematycznych konferencji, seminariów, publicznych dyskusji oraz wydawanie publikacji. Owa różnorodność, interdyscyplinarność czy zaangażowanie w sprawy europejskie powodują, że Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien jest idealnym partnerem Katedry Badań Niemcoznawczych, tym bardziej, że zarówno działalność dydaktyczna, jak i badania naukowe prowadzone przez obie jednostki wzajemnie się uzupełniają.
Nasza współpraca liczy już kilka lat, w międzyczasie przeprowadziliśmy seminaria polsko-niemieckie, wyjazdy studyjne, konferencje oraz wykłady gościnne (patrz: Galeria). Bazując na wspólnych doświadczeniach Europa-Universität Viadrina oraz Wydział Studiów Miądzynarodowych i Politologicznych postanowiły wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów i nawiązać współpracę na miarę XXI-go wieku. Począwszy od semestru zimowego 2015/2016 studenci specjalności MODERN GERMAN STUDIES - STUDIA O NIEMCZECH WSPÓŁCZESNYCH w ramach umowy partnerskiej będą mogli korzystać z wyjazdów do Frankfurtu nad Odrą – oferujemy m.in.:

II. Współpraca w ramach projektu ERASMUS+ (wyjazd do uczelni partnerskich)

Studia zagranicą są doskonałym sposobem na pogłębienie praktycznej znajomości języków obcych oraz na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. Wyjazd stwarza możliwość zawarcia szeregu nowych kontaktów i przyjaźni z zagranicznymi partnerami, które zaowocują później na całe dorosłe życie.
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, do którego należy specjalność MODERN GERMAN STUDIES - STUDIA O NIEMCZECH WSPÓŁCZESNYCH posiada bardzo rozbudowany system umów o współpracy z najlepszymi uniwersytetami w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Holandii, Belgii, Portugalii oraz w wielu innych krajach europejskich. Co więcej – WSMiP UŁ jest najbardziej międzynarodowym Wydziałem w Łodzi, który wysyła za granicę najwięcej studentów i gości bardzo wielu zagranicznych słuchaczy. Wyjazdy zagraniczne owocują również możliwością uzyskania podwójnych dyplomów oraz nawiązaniem ciekawych kontaktów zawodowych, które zwiększą perspektywy dla nowej pracy.
Studia MODERN GERMAN STUDIES na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ stwarzają ogromne możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+. Nasi studenci mogą wybrać jeden z wielu najbardziej znanych uniwersytetów nie tylko w Niemczech czy Szwajcarii, lecz także w niemalże całej Europie, z którymi WSMiP ma podpisane umowy o współpracy. Istnieje także sposobność otrzymania stypendium, które pozwala przebywać na studiach zagranicą przez jeden lub dwa semestry. Ważnym plusem jest fakt, iż studia w ramach programu Erasmus+ można łączyć też z pracą lub stażem w przedsiębiorstwie.

Wybierając specjalność MODERN GERMAN STUDIES na naszym Wydziale oraz znając język niemiecki w pierwszej kolejności możesz studiować na:

III. Współpraca naukowa – projekty badawcze pracowników KBN UŁ

Większość pracowników Katedry Badań Niemcoznawczych jest zatrudnionych na etacie naukowo-dydaktycznym, co oznacza, iż oprócz nauczania zajmują się oni pracą badawczą, opartą m.in. na kwerendzie w polskich i zagranicznych bibliotekach i archiwach. Analizując zagadnienia polityczne, historyczne, kulturowe, społeczne czy gospodarcze dotyczące współczesnych Niemiec niezbędne są wyjazdy do RFN, Austrii i Szwajcarii, gdzie oprócz realizowania projektów nawiązywana jest również szeroko pojęta współpraca naukowa, która owocuje w późniejszym czasie wspólnymi inicjatywami. Do najważniejszych z nich należą: zaproszenia na konferencje, podróże i pobyty studyjne oraz wspólne seminaria (np. polsko-niemieckie) z udziałem studentów.
Lista naszych partnerów jest na bieżąco aktualizowana, w zależności od intensywności kontaktów naukowych.

W chwili obecnej intensywnie współpracujemy z: